специалност: Автотранспортна техника

специалност: Автотранспортна техника

Koнспекти

Предприемачество    VIII

Техническо чертане   VIII

Tехника и технологии в автотенекеджииството   VIII

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Здравословни и безопасни условия на труд XI
Икономика  XII
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чужд език по професията  XII
Техническо чертане IX
Материалознание  IX     
Техническа механика X               ЗИП
Електротехника и електроника  X
Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника XI
Автоматизация  XI
Безопасност на движението по пътищата XI
Учебна практика по:
– Общопрофесионални умения  IX     X
-Управление на моторно превозно средство
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Двигатели с вътрешно горене X     XI    XII
Автотранспортна техника               XI    XII
Експлоатация на автотранспортната техника  XI  XII    XII ЗИП
Учебна практика по:
– Двигатели с вътрешно горене  X  XI
– Автотранспортна техника              XI  XII
Производствена практика              XI   XII

ПРОФЕСИЯ:                        код  840070     ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

СПЕЦИАЛНОСТ:                код  8400701   ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ   ТРАНСПОРТ

УЧЕБНА ПРАКТИКА ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  VIII 

АВТОМАТИЗАЦИЯ–ТЕОРИЯIX