специалност: Автотранспортна техника

специалност: Автотранспортна техника

Koнспекти

VIII клас

II. Обща професионална подготовка
Предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Техническо чертане
IV. Специфична професионална подготовка
V. Разширена професионална подготовка
Теория на професията
Техника и технологии в автотенекеджийството
Устройство на автомобила
Заваряване на металите
Практика на професията
Учебна практика Техника и технологии в автотенекеджийството
Учебна практика Устройство на автомобила

XI клас

II. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Материалознание
Техническа механика
IV. Специфична професионална подготовка
V. Разширена професионална подготовка
Теория на професията
Заваряване на металите
Машини и съоръжения за заваряване
Практика на професията
Учебна практика Шлосерство
Учебна практика Стругарсто
Учебна практика Автотенекеджийство

Конспект Заваряване на металите-IX

Конспект Заваряване на металите-VIII

Конспект Машини и съоръжения 9 кл

Конспект по УП-Диагностика на АТТ 11 кл

Конспект по УП-Електрообзавеждане-нов 11 кл

Конспект УП-Автотенекеджийство 9 кл

Конспект УП-Заваряване 10 кл

Конспект УП-ОПУ 10 кл

Конспект УП-Стругарство 9 кл

Конспект УП-Шлосерство 9 кл

Конспест по Техническа механика 9 кл

X клас

II. Обща професионална подготовка
Икономика

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Електротехника
Практика на професията
Учебна практика: Общопрофесионални умения

IV. Специфична професионална подготовка
Практика на професията
Производствена практика
V. Разширена професионална подготовка
Практика на професията
Учебна практика Заваряване

XI клас

II. Обща професионална подготовка
Чужд език по професията-Английски език

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Електроника
Хидравлични и пневматични устройства
Безопасност на движението по пътищата
IV. Специфична професионална подготовка
Теория на професията
Двигатели с вътрешно горене
Автотранспортна техника
Мехатронни системи в автотранспортна техника

Експлоатация на автротранспортна техника
Практика на професията
Учебна практика Двигатели с вътрешно горене
Учебна практика Обслужване и ремонт на автотранспортна техника

Производствена практика
V. Разширена професионална подготовка

Практика на професията
Учебна практика Електрообзавеждане на автотранспортна техника

XII клас

II. Обща професионална подготовка
Чужд език по професията-Английски език  XII

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Информационни технологии в професията
IV. Специфична професионална подготовка
Теория на професията
Автотранспортна техника
Експлоатация на автротранспортна техника
Практика на професията
Учебна практика Обслужване и ремонт на автотранспортна техника

Учебна практика Диагностика на автотранспортна техника
Учебна практика Управление на моторно превозно средство

Производствена практика
V. Разширена професионална подготовка
Теория на професията
Подемно транспортни машини и съоръжения

VI. Разширена подготовка
Български език и литература

 

 

 

 

Предприемачество    VIII

Техническо чертане   VIII

Tехника и технологии в автотенекеджииството   VIII

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Здравословни и безопасни условия на труд XI
Икономика  XII
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чужд език по професията XI
Техническо чертане IX
Материалознание  IX     
Техническа механика X               ЗИП
Електротехника и електроника  X
Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника XI
Автоматизация  XI
Безопасност на движението по пътищата XI
Учебна практика по:
– Общопрофесионални умения  IX     X
-Управление на моторно превозно средство
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Двигатели с вътрешно горене X     XI    XII
Автотранспортна техника               XI    XII
Експлоатация на автотранспортната техника  XI  XII    XII ЗИП
Учебна практика по:
– Двигатели с вътрешно горене  X  XI
– Автотранспортна техника              XI  XII
Производствена практика              XI   XII

ПРОФЕСИЯ:                        код  840070     ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

СПЕЦИАЛНОСТ:                код  8400701   ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ   ТРАНСПОРТ

УЧЕБНА ПРАКТИКА ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  VIII 

АВТОМАТИЗАЦИЯ–ТЕОРИЯIX