Вътрешноучилищни нормативи

download4 План за квалификация -учебната 2020-2021           Заповед 2020-2021 г.

download4 Правила за ОЕСР 2020г.

download4 Седмично разписание на часовете  за първи срок 2020-2021

download4 

download4 СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО В ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.          

download4 ПРАВИЛНИК за БУВОТ 2020-2021 г.

download4 План-програма за действие за БДП 2020-2021 г.

download4 ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 2020-2021 г.

download4 Програма – уязвими групи 2020-2021

download4ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2020-2021 г.

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМЕТ Юрий Гагарин 2020-2021

download4 План педагогически съветник 2020-2021

download4 План УКБППМН

download4  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2020-2021 г.

download4 План комисия БДП 2020-2021 г.

download4 Годишен план – координационен съвет за противодействие на училищния тормоз  2020-2021

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА  2021-2025

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 2016-2021

download4 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ 2020-2021г.

download4 Училищни учебни планове

VIII клас Автотранспортна техника

VIII а ЕПС

VIIIб Спедиция и транспортна логистика

VIIIб Телекомуникационни системи

VIIIв Експлоатация на автомобилния транспорт

IX а Автотранспортна техника

IX б Спедиция и транспортна логистика

X а  Автотранспортна техника

X б Телекомуникационни системи

XI а Автотранспортна техника

XI б Телекомуникационни системи

XI в Експлоатация на автомобилния транспорт

XII а Автотранспортна техника

XII б Експлоатация на автомобилния транспорт

XIIб КТТ

XII в Фризьорство

 

download4  Бюджет към

Бюджет 2021 г.         30.06.2021 г.      31.03.2021 г.

Бюджет 2020 г.         31.12.2020 г.      30.09. 2020 г.

                                  30.06.2020 г.        31 март 2020 г.

Бюджет 2019             30 юни 2019 г.   за II тримесечие   

                                   30 декември 2019 г. за IV- то тримесечие

Бюджет 2018             IV тримесечие 2018      III тримесечие 2018   

                                   II тримесечие  2018         I тримесечие 2018

Бюджет  III тримесечие 2017

Бюджет    План 2017

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021 г.

download4 Годишен комплексен план 2020-2021 г.

download4   ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

download4    Приложение 1    download4   Приложение 2    download4   Приложение 3

download4   Приложение 4     download4  Приложение 5     download4   Приложение 6

download4    Приложение 7    download4  Приложение 8     download4   Приложение 9

download4    Приложение 10
към началото