Вътрешноучилищни нормативи

download4  На вниманието на ученици и родители за отсъствията на учениците

download4 Заповед епидемиологична обстановка    Правила заработа в условия на Ковид 2023-2024

download4 План за квалификация – учебната 2023-2024 

Bътрешноинституционална квалификация – процедура 2023-2024     

download4 Правила за ОРЕС 2023-2024

download4 Седмично разписание на часовете  за втори срок 2023-2024 

download4 Програма за предоставяне на равни възможности 2023-2024

download4Система за осигуряване качеството на образование 2023-2024          

download4 Правилник за БУВОТ 2023- 2024

download4 План-програма за действие за БДП 2023-2024

download4 ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 2020-2021 г.

download4 ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – 2023-2024 г.

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМЕТ Юрий Гагарин 2023-2024

download4 План на педагогическия съветник 2022-2023

download4 План УКБППМН 2022-2023

download4 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2023-2024 г.

Вътрешни правила за Етичен кодекс

download4  Годишен план – координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 2022- 2023

download4 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

download4 Политика за противодействие на тормоза и насилието

download4 ПВТР 2023-2024

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА  2023-2028

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА  2021-2025

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 2016-2021

download4Програма-ранно напускане

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ 2023-2024download4 Вътрешни правила за стипендии 2023-2024

Заповед стипендии I срок , II срок

download4 Процедура за освобождаване на учениците от учебния предмет Физическо възпитание и спорт 2022-2023

download4 Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси 2023-2024

download4 Правила за вътрешно подаване на сигнали 2023

download4 Правила защита на лични данни и видеонаблюдение 2023-2024


download4 Училищни учебни планове

VIII a клас Автотранспортна техника

VIII а  Електрообзавеждане на транспортна техника 23-24

VIII б Маркетингови проучвания

VIII б Експлоатация на автомобилния транспорт

IX а Автотранспортна техника

IX а  Маркетингови проучвания

IX б  Електрообзавеждане на транспортна техника 

IX в Експлоатация на автомобилния транспорт

X а Автотранспортна техника

X а ЕПС

X б Спедиция и транспортна логистика

X б Телекомуникационни системи

X в ЕАТТ

XI а Автотранспортна техника

XI а  ЕПС

XI б Спедиция и транспортна логистика

XI б Телекомуникационни системи

XI в ЕАТТ

XII а Автотранспортна техника

XIIб Спедиция и транспортна логистика

 


Свободни места по класове и специалности


към началото

download4  Бюджет към

Бюджет 2024 г.      31.03.2024 г.


Бюджет 2023      31.03.2023 г.      30.06.2023 г.

                           30.09.2023 г.       31.12.2023 г.


Бюджет 2022 г.        31.03.2022 г.      30.06.2022 г.

                                 30.09.2022 г.    31.12.2022 г.


Бюджет 2021 г.          31.12.2021 г.       30.09.2021 г.

                                    30.06.2021 г.      31.03.2021 г.


Бюджет 2020 г.         31.12.2020 г.      30.09. 2020 г.

                                  30.06.2020 г.        31 март 2020 г.

 


Бюджет 2019             30 юни 2019 г.   за II тримесечие   

                                   30 декември 2019 г. за IV- то тримесечие

 


Бюджет 2018             IV тримесечие 2018      III тримесечие 2018   

                                   II тримесечие  2018         I тримесечие 2018

 


Бюджет  III тримесечие 2017

Бюджет    План 2017


download4 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021 г.

download4 Годишен комплексен план 2020-2021 г.

download4   ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

download4    Приложение 1    download4   Приложение 2    download4   Приложение 3

download4   Приложение 4     download4  Приложение 5     download4   Приложение 6

download4    Приложение 7    download4  Приложение 8     download4   Приложение 9

download4    Приложение 10
към началото