Вътрешноучилищни нормативи

download4 Заповед епидемиологична обстановка

download4 План за квалификация -учебната 2021-2022           

download4 Правила за ОЕСР  2021-2022г.

download4  Седмично разписание на часовете  за втори срок 2021-2022  

            Седмично разписание на часовете  за първи срок 2021-2022

download4  Програма за предоставяне на равни възможности

download4 СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО В ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.             

download4 ПРАВИЛНИК за БУВОТ 2021-2022 г.

download4 План-програма за действие за БДП 2021-2022 г.

download4 ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 2020-2021 г.

download4  ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – 2021-2022 г.

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМЕТ Юрий Гагарин 2021-2022

download4 План педагогически съветник 2021-2022

download4 План УКБППМН 2021-2022

download4  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022 г.

download4 Годишен план – координационен съвет за противодействие на училищния тормоз  2021-2022

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА  2021-2025

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 2016-2021

download4Програма-ранно напускане-

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

download4 Вътрешни правила за стипендии     Заповед стипендии

Заповед стипендии II срок


download4 Училищни учебни планове

VIII a клас Автотранспортна техника

VIII а ЕПС

VIIIб Спедиция и транспортна логистика

VIIIб Телекомуникационни системи

VIIIв Експлоатация на автомобилния транспорт

IX а Автотранспортна техника

IX а EПС

IX б Спедиция и транспортна логистика

IX б Телекомуникационни системи

IX в Експлоатация на автомобилния транспорт

X а  Автотранспортна техника

IX б Спедиция и транспортна логистика

X б Телекомуникационни системи

XI а Автотранспортна техника

XI б Телекомуникационни системи

XI в Експлоатация на автомобилния транспорт

XII а Автотранспортна техника

XIIб Телекомуникационни системи

XII в Експлоатация на автомобилния транспорт


Свободни места по класове и специалности


download4  Бюджет към

Бюджет 2022 г.        31.03.2022 г.

Бюджет 2021 г.          31.12.2021 г.       30.09.2021 г.

                                    30.06.2021 г.      31.03.2021 г.

Бюджет 2020 г.         31.12.2020 г.      30.09. 2020 г.

                                  30.06.2020 г.        31 март 2020 г.

Бюджет 2019             30 юни 2019 г.   за II тримесечие   

                                   30 декември 2019 г. за IV- то тримесечие

Бюджет 2018             IV тримесечие 2018      III тримесечие 2018   

                                   II тримесечие  2018         I тримесечие 2018

Бюджет  III тримесечие 2017

Бюджет    План 2017


download4 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021 г.

download4 Годишен комплексен план 2020-2021 г.

download4   ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

download4    Приложение 1    download4   Приложение 2    download4   Приложение 3

download4   Приложение 4     download4  Приложение 5     download4   Приложение 6

download4    Приложение 7    download4  Приложение 8     download4   Приложение 9

download4    Приложение 10
към началото