Вътрешноучилищни нормативи

download4 План за квалификация -учебната 2020-2021    Заповед 2020-2021 г.

download4 Правила за ОЕСР 2020г.

download4 Седмично разписание на часовете -I срок

download4 

download4 СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО В ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г.           

download4 ПРАВИЛНИК за БУВОТ 2020-2021 г.

download4 ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 2020-2021 г.

download4 Програма – уязвими групи 2020-2021

download4ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2020-2021 г.

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМЕТ Юрий Гагарин 2020-2021

download4 План педагогически съветник

download4 План УКБППМН

download4  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2020-2021 г.

download4 ПЛАН комисия БДП 2020-2021 г.

download4 Годишен план – координационен съвет за противодействие на училищния тормоз  2020-2021

download4  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 19-20 г

download4 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2019.2020г.

download4 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ 2020-2021г.

download4 Училищни учебни планове

VIII клас Автотранспортна техника

VIII клас Спедиция и транспортна логистика

IX клас Автотранспортна техника

IX клас Телекомуникационин системи

X клас Автотранспортна техника

X клас Експлоатация на автомобилния транспорт

X клас Телекомуникационни системи

download4  Бюджет към  30.09. 2020 г.      30.06.2020 г.    31 март 2020 г.

Бюджет 2019             30 юни 2019 г.   за II тримесечие   

                                   30 декември 2019 г. за IV- то тримесечие

Бюджет 2018             IV тримесечие 2018      III тримесечие 2018   

                                   II тримесечие  2018         I тримесечие 2018

Бюджет  III тримесечие 2017

Бюджет    План 2017

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2019-2020 г.

download4  Комплексен план 2018-2019

download4   ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

download4    Приложение 1    download4   Приложение 2    download4   Приложение 3

download4   Приложение 4     download4  Приложение 5     download4   Приложение 6

download4    Приложение 7    download4  Приложение 8     download4   Приложение 9

download4    Приложение 10
към началото