Вътрешноучилищни нормативи

download4  Седмично разписание на часовете II срок  2018-2019                 

download4  Правилник за осигуряване на безопасни условия

download4 План квалификационна дейност

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА

download4 План педагогически съветник

download4 План УКБППМН

download4  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 20182019

download4  Нормативни актове

download4  Стратегия за развитие на ПГМЕТ 

download4 ПРОГРАМА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

download4 Програма за превенция на ранното напускане на училище

download4 Училищни учебни планове

download4  Бюджет към 30 юни 2019 г.

Бюджет 2018                  IV тримесечие 2018      III тримесечие 2018   

                                       II тримесечие  2018         I тримесечие 2018

Бюджет  III тримесечие 2017

Бюджет    План 2017

download4 Правилник за вътрешен трудов ред

download4  Комплексен план 2018-2019

download4   ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

download4    Приложение 1    download4   Приложение 2    download4   Приложение 3

download4   Приложение 4     download4  Приложение 5     download4   Приложение 6

download4    Приложение 7    download4  Приложение 8     download4   Приложение 9

download4    Приложение 10
към началото