Вътрешноучилищни нормативи

download4  На вниманието на ученици и родители за отсъствията на учениците

download4 Заповед епидемиологична обстановка    Правила за Кoвид   2022-2023      

Правила за работа в условия на Ковид 2022-2023

download4 План за квалификация -учебната 2022-2023 

Bътрешноинституционална квалификация – процедура 2022-2023      

download4 Правила за ОЕСР  2022-2023г.

download4 Седмично разписание на часовете  за втори срок 2022-2023 

download4 Програма за предоставяне на равни възможности 2022-2023

download4 Система за осигуряване качеството на образование 2022-2023          

download4 Правилник за БУВОТ 2022- 2023

download4 План-програма за действие за БДП 2022-2023

download4 ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 2020-2021 г.

download4 ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – 2022-2023 г.

download4 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ПГМЕТ Юрий Гагарин 2022-2023

download4 План педагогически съветник 2022-2023

download4 План УКБППМН 2022-2023

download4  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2022-2023 г.

Вътрешни правила за Етичен кодекс

download4  Годишен план – координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 2022- 2023

download4 ПВТР 2022-2023

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА  2021-2025

download4 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 2016-2021

download4Програма-ранно напускане

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ 2022-2023

download4 Вътрешни правила за стипендии 2022-2023 Заповед стипендии

Заповед стипендии I срок

download4 Процедура за освобождаване на учениците от учебния предмет Физическо възпитание и спорт 2022-2023

download4 Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси 2022-2023

download4 Правила за вътрешно подаване на сигнали


download4 Училищни учебни планове

VIII a клас Автотранспортна техника

VIII а Маркетинг

VIIIб Електрообзавеждане

VIIIв Експлоатация на автомобилния транспорт

IX а Автотранспортна техника

IX а EПС

IX б Спедиция и транспортна логистика

IX б Телекомуникационни системи

IX в Експлоатация на автомобилния транспорт

X а  Автотранспортна техника

X а  ЕПС

X б Спедиция и транспортна логистика

X б Телекомуникационни системи

X в ЕАТТ

XI а Автотранспортна техника

XI б Спедиция и транспортна логистика

XII а Автотранспортна техника

XIIб Телекомуникационни системи

 


Свободни места по класове и специалности


към началото

download4  Бюджет към

Бюджет 2023 г.        31.03.2023 г.


Бюджет 2022 г.        31.03.2022 г.      30.06.2022 г.

                                 30.09.2022 г.    31.12.2022 г.


Бюджет 2021 г.          31.12.2021 г.       30.09.2021 г.

                                    30.06.2021 г.      31.03.2021 г.


Бюджет 2020 г.         31.12.2020 г.      30.09. 2020 г.

                                  30.06.2020 г.        31 март 2020 г.

 


Бюджет 2019             30 юни 2019 г.   за II тримесечие   

                                   30 декември 2019 г. за IV- то тримесечие

 


Бюджет 2018             IV тримесечие 2018      III тримесечие 2018   

                                   II тримесечие  2018         I тримесечие 2018

 


Бюджет  III тримесечие 2017

Бюджет    План 2017


download4 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021 г.

download4 Годишен комплексен план 2020-2021 г.

download4   ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

download4    Приложение 1    download4   Приложение 2    download4   Приложение 3

download4   Приложение 4     download4  Приложение 5     download4   Приложение 6

download4    Приложение 7    download4  Приложение 8     download4   Приложение 9

download4    Приложение 10
към началото