специалност: Телекомуникационни системи

Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която работят водещи технологични компании в света, в която има постоянна нужда от квалифицирани кадри.

Придобиват умения за монтаж на телекомуникационни съоръжения. Знаия и умения за експлоатация, контрол и поддържане на действащи телекомуникационни системи. Усвяоват основните правила за работа с компютър, умеят да ползват програмни продукти, софтуер за проектиране и изграждане на телекомуникационни системи. Познават и прилагат основни правила при монтаж и демонтаж на основни електронни възли и устройства. Изучават и ползват чужд език по професията до края на обучението си.

Учениците придобиват знания, умения и компетентности за проектиране, експлоатация, диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи, оптични мрежи. Завършилите специалността „Телекомуникационни системи” получават удостоверение за професионална квалификация, което им присъжда ІІІ професионално-квалификационна степен с професия “Техник по комуникационни системи“. Това им дава предимство за прием във факултета по телекомуникации в Технически университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи, както и признаване на кредити в Нов Български Университет. След завършване на тази специалност учениците могат да работят във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.

специалност: Телекомуникационни системи

Kонспекти

Конспект по ЧЕП Английски език – 11 клас

УП Телекомуникационни мрежи 11 клас

УП Схемотехника 11 клас

УП Мултиплексни системи 11 клас

УП Комплексна – 11 клас

Френски език 11 класспециалност: Компютърна техника и технологии

Kонспекти

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Здравословни и безопасни условия на труд  X
Икономика    X    XII
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чужд език по професията  XII
Електротехника IX
Градивни елементи IX
Техническо чертане и документиране  X
Аналогова схемотехника X
Цифрова схемотехника  X
Учебна практика по:
– Електротехника и градивни елементи IX
– Аналогова схемотехника  X
– Цифрова схемотехника   X
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Въведение в РС  IX
Приложни програмни продукти  X
Процесори и памети за РС  XI
Дънни платки за РС     XI ЗИП
Програмиране  XI
Проектиране на електронни схеми XI
Компютърни мрежи  XI
Приложен софтуер  XI
Периферни устройства  XII
Запомнящи устройства  XII
Учебна практика по:
-Процесори, памети и дънни платки  XI
-Компютърни мрежи XI
-Периферни устройства  XII
-Запомнящи устройства  XII
-Асемблиране на РС  XII
-Комплексна практика по специалността  XII
Производствена практика  XII
В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)
B.1. Задължителноизбираема общообразователна подготовка – ЗИП
Български език и литература XI ЗИП
География и икономика XII ЗИП
B.2. Задължителноизбираема професионална подготовка – ЗИПП
Аналогова схемотехника  XI ЗИП
Цифрова схемотехника    IX