Административни услуги

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

за предлаганите от ПГМЕТ „Юрий Гагаринадминистративни услуги:

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища    Приложение 1
 2. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием                              Приложение 1
 3. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием                                                                                                                        Приложение 1
 4. Издаване на диплома за средно образование                               Приложение 2
 5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование                                                                         Приложение 3                    Заявление
 6. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална                                                                                       Приложение  4                  Заявление
 7. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити                                                        Приложение  5
 8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити                                                                                                   Приложение  6
 9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Приложение 7                   Заявление
 10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация                       Приложение 8                    
 11. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)    Приложение 9                     Заявление
 12. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)                                                                                  Приложение  10                  Заявление

 

към началото