Проекти

За учебната 2023/2024

НП „Иновации в действие“ – Модул 1 – „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновациии между училищата“

Посещение в ПГ по електротехника „ А. С. Попов“, град Девин, обл. Смолян по проект „ Иновации в действие“

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, като иновативно училище за учебната 2023/2024 год., участва в проект „ Иновации в действие“ за обмен и разпространение на училищни иновации. Според предварително сключен договор между ПГЕ, гр. Девин и ПГМЕТ, гр. Петрич, двете иновативни училища са партньори по НП „ Иновации в действие“ за учебната 2023/2024 год. В периода от 20 до 22 март 2024 г. група ученици от 11А клас и преподаватели посети Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“, гр. Девин. Домакините представиха реализирани проекти от учениците, изучаващи иновативен учебен предмет „Web програмиране“ : Иновации в управлението, обучението и образователната среда. С участието на ученици и учители бе представен вълнуващ интегриран открит урок по БЕЛ и история и цивилизации в Градската библиотека на гр. Девин за Райна Княгиня – панагюрката и срещата й с Георги Бенковски. Открит урок по учебния предмет „Web програмиране“ представиха ученици, съвместно с техни преподаватели. Учебният иновативен предмет е в иновационна област разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. По време на реализиране на мобилността бе демонстрирана екипна работа на учители и ученици от училището-домакин. Партниращите училища обсъдихме и споделихме иновативните практики „ Иновации в професионалното образование“. По време на гостуването ни проведохме дискусия на тема „Възможности за мултиплициране на добри практики“.

На 24, 25 и 26 април 2024 год. очакваме ПГ по електротехника „ А. С. Попов “, гр. Девин, ПГ по техника и мениджмънт „ Христо Ботев “, гр. Ботевград и Обединено училище „ Братя Миладинови “, с. Конарско, Якоруда, на които, като домакин на срещата, ще представим нашата иновация „ SMART Автомобилна диагностика“ – учебна практика и съвместни дейности с наши възпитаници и партниращите ученици.


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ по национална програма на МОН

 

ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование по национална програма на МОН
НП „Заедно в изкуствата и спорта“ по национална програма на МОН

 

НП „Професионално образование и обучение“

 

Проект BG05SFPR001-1.001-0001″Успех за теб“

За учебната 2022/2023

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Занимания по интереси

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

За поредна година продължава участието на учениците от ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ гр. Петрич в проект „Ученически практики – 2“. Целта е осигуряване на възможност за достъп до практическо обучение за подобряване уменията за работа в реална работна среда. Включват се ученици от следните специалности: Автотранспортна техника, Спедиция, транспортна и складова логистика , Електрически превозни средства, Експлоатация на автомобилния транспорт, със следните ръководители: инж. Десислава Сугарева, Ваня Налджиева, инж. мениджър Петър Гогушев и инж. Йорданка Конева.

https://upraktiki.mon.bg/

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

За учебната 2021/2022

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

https://upraktiki.mon.bg/

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ          

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2022 г.


Към това платно на Sway
Към това платно на Sway

 

 ПРОЕКТ  „Твоят час“

Проект „УСПЕХ“


head

Проект „Ученически практики“


  Проект по Програмата Леонардо да Винчи   •  Проект по специалност ”Компютърна техника и технологии”
  •  Проект „Без свободен час“
  •  Проект „Светът е красив, защото е различен“

gagarin


ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!