Проекти

За учебната 2022/2023

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Занимания по интереси

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

За поредна година продължава участието на учениците от ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ гр. Петрич в проект „Ученически практики – 2“. Целта е осигуряване на възможност за достъп до практическо обучение за подобряване уменията за работа в реална работна среда. Включват се ученици от следните специалности: Автотранспортна техника, Спедиция, транспортна и складова логистика , Електрически превозни средства, Експлоатация на автомобилния транспорт, със следните ръководители: инж. Десислава Сугарева, Ваня Налджиева, инж. мениджър Петър Гогушев и инж. Йорданка Конева.

https://upraktiki.mon.bg/

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

За учебната 2021/2022

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

https://upraktiki.mon.bg/

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ          

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2022 г.


Към това платно на Sway
Към това платно на Sway

 

 ПРОЕКТ  „Твоят час“

Проект „УСПЕХ“


head

Проект „Ученически практики“


  Проект по Програмата Леонардо да Винчи   •  Проект по специалност ”Компютърна техника и технологии”
  •  Проект „Без свободен час“
  •  Проект „Светът е красив, защото е различен“

gagarin


ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!