Електротехник

Специалността  осигурява

ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ: Електрически машини и апарати – трета степен на професионална квалификация

Извършва дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване. Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Електротехникът поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той контролира качеството на дейностите по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасна работа на инсталациите и съоръженията. Отговаря за спазването на стандарти, инструкции, вътрешни и външни критерии за извършваните дейности от екипа, с който работи. Осъществява контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможности за работа Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.

Възможности за кариерно развитие – Електротехникът може да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Поемане на отговорност, преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.

Организации, в които може да се реализира – В държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на поддържане и ремонт на електротехническо оборудване.

 

 

       Телекомуникационни системи

високопрофесионална подготовка и  умения   за:

– монтаж на телекомуникационни съоръжения;

–  експлоатация, контрол и поддържане на действащи телекомуникационни системи;

–  усвояване на основни правила за работа с компютър, ползване на програмни продукти, софтуер за проектиране и изграждане на телекомуникационни системи;

– ползване на чужд език по професията до края на обучението си;

– проектиране,  диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи, оптични мрежи.

Възможност за професионална реализация:

–  във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.;

– изграждане на КМ за управление и видео

наблюдение;

– работа при мобилни оператори, цифрови

кабелни и ефирни телевизии;

– собствен бизнес.   

Подходяща и за момичета!!!

Балообразуване

От НВО по БЕЛ x2 +M x2 + ИТ + БЕЛ

 Получават ІІ степен на  проф. квалификация