Спедитор-логистик

Спедиторът-логистик изпълнява дейности, свързани с планиране, договаряне,
организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта, консолидацията, складирането, обработката, пакетирането и дистрибуцията на стоки. Той предоставя също спомагателни услуги,като деклариране на стоките, осигуряване застраховка на стоките,събиране и осигуряване на плащания, осигуряване на документи за стоките и други, както и консултантски услуги, свързани с тези дейности. Спедиторът-логистик може да планира, управлява и контролира цялата верига на стоковите доставки на своята организация или на клиента-товародател.

При изпълнение на дейностите спедиторът-логистик води преговори и сключва договори с доставчици, дистрибутори, купувачи и клиенти-товародатели, както и с подизпълнители от страната и чужбина; планира, организира, управлява, контролира и отчита изпълнението на тези договори. Резултатите от дейността му се изразяват в пространствено преместване и/или съхранение на стокови пратки, както и/или трансформация на външния им вид и/или митническия им статут. Дейностите се извършват по предварително определен мрежови график, без (или при минимални) липси и повреди на стоката, с оптимизиране на разходите за качествено извършване на транспортно-спедиторските и логистичните услуги. През по-голямата част от времето спедиторът-логистик работи в офис, с нормирано работно време. Използва офисно, комуникационно и компютърно оборудване, различни информационни и комуникационни технологии и специализиран софтуер. При необходимост посещава митници, складове, товарни терминали, офиси на контрагенти (доставчици, дистрибутори, транспортни фирми, товародатели) и др.

Спедиторът-логистик осъществява своята дейност в съответствие с Търговскиязакон, Закона за задълженията и договорите, Закона за митниците, Закона за акцизите и митническите складове, Митническия кодекс на Европейския съюз и съответните подзаконови нормативни актове, както и с друга нормативна уредба, регламентираща транспорта на стоки. При осъществяване на дейността спазва и вътрешно фирмените правилници и разпоредби. Спедиторът-логистик носи отговорност за материалните и финансовите резултати от своята работа, за повереното му офисно и информационно-комуникационно оборудване и за работата на подчинения му персонал (когато има такъв). В работата си спедиторът-логистик борави със стоки и информация, притежание на други лица, и отговаря за опазването им.

Спедиторът-логистик работи често с ограничен времеви ресурс за обработка и анализ на бързо изменяща се информация, налага се да взема бързи решения с висока степен на важност, от които зависи дейността на други служители в компанията или на контрагенти на компанията. Комуникира с контрагенти от различни географски райони, с различна езикова  и    културна принадлежност, включително и с представители на местни и чужди държавни институции. Освен оперативна често води и официална кореспонденция с контрагенти или държавни институции и разрешава конфликтни ситуации. Тези специфики в работата изискват висока самодисциплина и организираност, отговорност, самообладание, съобразителност, логическо мислене, предприемчивост, инициативност, настойчивост, издръжливост на стрес, способност за оценка на голямо количество информация в кратки срокове, бързи и адекватни реакции, комуникативност, гъвкавост при преговори, умения за работа в екип и избягване на конфликти.

Владеенето на чужд език е от изключителна важност за успешното упражняване на професията.

 

Описани

Спедиция, транспортна и складова логистика

Успешно завършилите ученици придобиват следните знания и умения:

Правоспособност за упр

авление на МПС категория „B“;

Бизнес комуникации;

Транспортно и търговске на професията

Машинен оператор на металорежещи машини

Машинните оператори на металорежещи машини пускат в действие и управляват различни металообработващи машини.

Те изпълняват следните основни задачи:

  • пускат в действие една или повече металорежещи машини за производство на метални изделия в стандартизирани серии;
  • управляват и контролират металорежещи машини като стругове, фрези, пробивни машини, машини за шлифоване, шлайфмашини, хобел-машини, полир-машини;
  • извършват подобни задачи при обработка на пластмаси и други заместители на метали;
  • наблюдават машинни операции с цел откриване на дефекти в готови продукти или неправилно функциониране на машини и при необходимост извършват съответното настройване;
  • проверяват готови продукти за възможни дефекти, измерват заготовки за определяне на точността на машинните операции като използват линии, шаблони или други измервателни инструменти;
  • сменят износени машинни приспособления, режещи инструменти или четки като използват ръчни инструменти;

Какво ще учим? – Сглобяване и ремонт на възли и съединения в металообработващите машини; Заваряване на метали; Работа с технологична документация; Диагностика, хидравлика и пневматика на металообработващите машини; Шлосерски инструменти.

Реализация: Възможност за работа в сферата на машиностроенето, сглобяването и ремонта на машини и съоръжения; Реализация в автомобилостроенето, ремонт на автомобили и металорежещи машини.

 

о право;

Финансово-икономически анализ и контрол;

Логистика;

Стокознание;

Маркетинг;

Обща теория на счетоводната отчетност;

Спедиционна дейност.