Обществен съвет

obshtestven_syvet

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.…  нов виж още

Документи свързани с избор на обществен съвет …виж още

 

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГМЕТ „Юрий Гагарин“

град Петрич

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кирилка Панайотова – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

1. Любомир Станишев – представител на МОН

2. Илия Гогушев – представител на работодателите

3. Анета Тасева – представител на родителите

4. Василка Станкова – представител на родителите

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Анета Стоянова – представител на МОН

2. Георги Панков – представител на работодателите

3. Мариана Секулова – представител на родителите

4. Николай Трайчев – представител на родителите

5. Димитър Карачоров – представител на родителите

Правомощията на Обществения съвет са следните:

 1. Одобрява стратегията за развитие на ПГМЕТ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;
 13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;
 14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет.
Сподели: