Обществен съвет

obshtestven_syvet

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.…  нов виж още

Документи свързани с избор на обществен съвет …виж още

 

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГМЕТ „Юрий Гагарин“

град Петрич

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кирилка Tолева- представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

1. Любомир Станишев – представител на МОН

2. Илия Гогушев – представител на работодателите

3. Анета Тасева – представител на родителите

4. Василка Станкова – представител на родителите

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Анета Стоянова – представител на МОН

2. Георги Панков – представител на работодателите

3. Мариана Секулова – представител на родителите

4. Николай Трайчев – представител на родителите

5. Димитър Карачоров – представител на родителите

Правомощията на Обществения съвет съгласно:

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Издаден от министъра на образованието и науката

9 Май 2023 г.

Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;
 2. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2023 г.) участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на стратегията за развитие на детската градина или училището в частта и по чл. 263, ал. 4, т. 6 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием;
 11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
 13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управ­ление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.

(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:

 1. очакваните приходи и разходи по видове;
 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
 3. списък на капиталовите разходи;
 4. разпределение на бюджета по дейности;
 5. основните ограничения при формирането на бюджета;
 6. размера на целевите средства по видове;
 7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъп­ленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.


Протокол №3 от заседание на Обществения съвет, проведен на  22.01.2024 г.


Покана за заседание на Обществения съвет на 22.01.2024 г. от 17.30 часа

Покана за заседание на Обществения съвет на 04.01.2024 г. от 17.30 часа
Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет, проведен на  04.01.2024 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 17.10.2023 г. от 17.30 часа
Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет, проведен на  17.10.2023 г.

Одобрява стратегията за развитие на ПГМЕТ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;

Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

Съгласува училищния учебен план;

Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

Дава становище по училищния план-прием;

Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;

Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет.

Сподели: