За ученици и родители

За Вас ученици и родители 

download4 Седмично разписание на часовете  за втори срок 2022-2023 

download4 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

download4График за класни и контролни работи

download4 График спортни дейности

download4 Допълнителен час на класния ръководител за извършване на дейности по консултиране на родители и ученици

download4Родителска среща на 29.09.2022 г. – 12, 11 и 10 клас, на 05.10.2022 г – 9 и 8 клас;  – за втори срок

download4Конкурси, състезания и олимпиади

download4   Ваканции, учебната 2022/2023

download4 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

 

Уважаеми родители,                                                                                                                                                 
Вашето дете има възможност:

  ·  Да избира предмети, които да   изучава в часовете по разширена подготовка /РПП/ и ФУЧ
·  Да бъде избиран за член на Ученическия съвет – орган на ученическото самоуправление, партньор на учителския колектив и училищното ръководство

· Да спортува в модерните физкултурен салон и фитнес зала, залата за тенис на маса и на спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло

· Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания 

· Да получава стипендия (за отличен успех или социална) при определени условия

· Да получава свободен безплатен достъп до компютърните зали на гимназията в извънучебно време

· Да участва в Младежкия авариен екип към БЧК и в група по оказване на долекарска помощ, които ще се сформират в гимназията

· Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в гимназията

· Да бъде ритмично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график

· Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения

· Да посещава производствени фирми и предприятия, за да се запознава с предмета на дейност, организацията на труд, да се усъвършенства и да показва своите професионални компетенции

· Да получи I, ІІ и/или ІІІ квалификационна степен по специалността, която изучава

· Да се обучава в Учебния център на училището за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „В” , като ползва отстъпка  за висок успех, липса на отсъствия, както и ако е близнак или сирак.

 

 

 

 

   Ваше задължение е:

 Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, облекло в съответствие с училищния правилник и др.);

· Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция.

· Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

· Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

· Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

· Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си;

· Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите;

· Да участвате в сбирки на „Академия за родители” при покана.

· Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика за провеждането им

· Ваше право и задължение е да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца.

· Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона.

· Да разписвате медицинските бележки, които се дават на Вашето дете при отсъствие по болест

· Да застраховате Вашето дете по преференциална оферта

 

 

 

 

 Вие имате право:· 

Да изисквате условия за пълноценно протичане на учебно-възпитателния процес в училището;

· На пълна информация за обучението и възпитанието на Вашите деца;

· На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на Вашите деца;

· Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

· Да участвате в родителските срещи;

· Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището;

· Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

· На педагогическо съдействие при възникване на проблеми

 Да бъдете избиран в родителския актив на класа

· Да бъдете избиран в Училищния съвет

· Да участвате в Училищното настоятелство

· Да участвате в заседанията на Училищната комисия по превенция на противообществените прояви на учениците и в Педагогически съвет, когато се обсъжда поведението на Вашето дете

· Да подадете уведомително писмо за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини—до 3 дни в една учебна година

· Да подадете писмена молба за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини,с разрешение на директора на училището —до 7 дни в една учебна година