История

 

През годините

 

    На 12.V. 1967 год. със заповед на Министерството на машиностроенето в гр. Петрич се открива първото професионално-техническо училище. За директор на училището е назначен г-н Божинов. Първите учители са: г-жа Чучулигова, г-н Янков, г-н Танев, г-н Бакърджиев, г-н Ангелов и др.

 

  От учебната 1969/1970 год. професионално – техническото училище по машиностроене се преобразува в средно професионално – техническо училище. Общият брой на паралелките е 10.Picture1 Picture2 Picture8

•През 1974 год. завършва строителството на новата учебна сграда, което прави възможно учебните занятия да се провеждат в нова материално – техническа база.

•С решение на МНП през уч. 1983/1984 г. СПТУМ се преобразува в ЕСПУ с три степени на обучение.
•От учебната 1990/1991 год. СПТУМ прераства в Техникум по механоелектотехника.
•На този етап се обучават ученици в 9 специалности и професии.
Учебната 1982/1983г.
Построен е новият учебно-производствен корпус с модерни учебни работилници и физкултурна площадка. Обучават се повече от 500 ученици в 16 паралелки по 4 специалности: Машинен шлосер, Оператор на металорежещи машини, Монтьор на ел. уреди и Монтьор на електронна техника.

Учебната 1989/1990г.

Като израз на все по-нарастващия престиж училището е удостоено с нов статут – Техникум по механоелектротехника. Утвърждават се нови професии и специалности:
• Електронна техника
•Технология на
   машиностроението
•Електропромишленост

 

 

Следвайки потребностите на обществото от трудовопрофесионални кадри, проявявайки мобилност и гъвкавост, училището по-късно разкрива още две нови специалности: Икономика на промишлеността и Монтьор на МПС.
Учебната 1990/1991 год.
Техникум – срок на    обучение 4 години
•1. Машини и апарати в хранително- вкусовата промишленост
•2. Електрически машини и апарати
•3. Радиотехника и телевизия
•4. Автомобили и кари
СПТУ- срок на обучение 3 години
   1. Оператор в мебелната промишленост
   2. Монтьор на електрически машини, апарати, уреди и устройства
   3. Монтьор на електронна техника
   4. Монтьор и водач на МПС

ПТУ- срок на обучение 2 години

 1. Автотенекеджия с електродъгово и аргоново заваряване
Учебната 2001/2002 год.

Специалности:

5 год. курс на обучение
   1. Електрически машини и апарати
   2. Икономика на промишлеността
   3. Електронна техника
   4. Автомобили и кари

Професии: 4 год. курс на обучение

1. Монтьор и водач на МПС
2. Оператор в мебелната промишленост
3. Монтьор на машини и съоръжения

 

Учебната 2002/2003 год.

На 15 май 2003 г. със заповед на МОН училището от ТЕХНИКУМ поМЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА се преименува в  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА.

Учебната 2005/2006 год.

През учебната година в професионалната гимназията е открита нова специалност “Газова техника”, която е първа в Благоевградски регион.

 

Учебната 2006/2007 год.
1. Организация в машиностроенето
2. Газова техника
3. Радио и телевизионна техника
4. Автотранспортна техника


Add your content here