Маркетингови проучвания

Защо да изберете професия Сътрудник в маркетингови дейности?

Професията сътрудникът в маркетингови дейности в момента е от изключителна важност за всички фирмите, поради факта че, вече бизнесът осъзнава голямото значение на маркетинга. Вие ще получите задълбочени знания в областта на маркетинга и ще придобиете практически опит и умения в маркетинговите комуникации, в рекламата и маркетинговите проучвания. Ще умеете да планирате, разработвате и реализирате маркетингови проучвания. Вие ще работите с комуникационни технологии, ще познавате методики в различни области на знанието, предприятието, финансите, счетоводство, администрация и информационни технологии.

Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

Обучението по специалност „Маркетингови проучвания” предоставя възможност да придобиете следните знания, умения и компетентности:

Работа  с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, попълване на  бланки; изготвяне на  справки; съставяне на  протоколи, отчети и др. с помощта на компютър , намиране , въвеждане  и съхранява информация в компютър или интернет, създаване на  документи, подготвяне , изпращане , получаване  и съхраняване на  писма, получени по електронна поща , води разговори и кореспонденция чрез различни комуникационни средства , формулира въпроси, свързани със събирането на данни за маркетингово проучване , оформя и отпечатва въпросници, анкетни карти и инструкции , провежда анкетно проучване на терен, като  анкетира: потребители, производители, доставчици , попълва в анкетната карта дадените от клиентите отговори , следи за коректността на попълнените данни в анкетните карти и въпросниците и проверява повторно, следи за изрядността на детайлите до завършване на справката, отчета и доклада.

Къде можете да работите, след като се сдобиете с тази квалификация?

Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи в маркетингови агенции, в консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетинговите отдели на фирми от всички сектори на икономиката. Според държавните изисквания придобилите професионална квалификация  по специалност „Маркетингови проучвания“ могат да бъдат наети на множество позиции в ролята на организатори, отговорници или специалисти в областта на рекламата, маркетинга, бизнес услугите, продажбите и доставките.