специалност: Фризьорство

специалност: Фризьорство

Конспекти

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Здравословни и безопасни условия на труд  IX
Икономика  XII

Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чужд език по професията XII
Електротехника и електроника
Счетоводство  XII
Фирмено право  XII
УЧЕБНА ПРАКТИКА
– Счетоводство  XII

Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Материалознание  IX
Рисуване  X  XI
Козметика    XI
Хигиена на фризьорството IX
Психология и професионална етика X
Съвременни тенденции във фризьорството XI   XII
Технология на специалността  X XI   XII

УЧЕБНА ПРАКТИКА:
Технология на специалността X  XI   XII
Козметика  XI

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА  XI  XII
ВСИЧКО Б: