специалност: Малък и среден бизнес

Конспекти

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)
Б.1.ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Микроикономика IX
Макроикономика  X
Обща теория на счетоводството  X
Право  IX   X
Бизнес комуникации X  XI
Б.2.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чужд език по професията-Английски език  XII
Икономика на предприятието  XI      XII

Информационни системи  X
Счетоводство на предприятието   XI
Маркетинг  X
Организация и управление на предприятието  XII
Финанси  XI
Б.3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Предприемачество и дребен бизнес  XII
Оперативен мениджмънт  XII
Борси и борсови операции  XII
Учебна практика:
-Компютърен машинопис  IX
-Бизнес комуникации  XI
-Счетоводство  X    XI ЗИП
-Счетоводство на предприятието  XI
-Работа с компютър в предприятието  X    XI    XII
-Бизнес комуникации на чужд език   XII
-Бизнес проект  XII
ОБЩО ЗА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА
Производствена практика  XI    XII

 

Специалност: Икономика и маниджмънт