специалност: Електрически машини и апарати

специалност: Електрически машини и апарати

Конспекти

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Здравословни и безопасни условия на труд XI
Икономика  XII
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чужд език по професията-Английски език  XII
Електротехника IX
Електроника  X
Техническа механика  IX
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Електротехническо чертане X
Електротехнически материали  IX
Електрически инсталации  XI
Електроенергетика X
Електрически машини XI  XII
Електрически апарати  XI
Технология XII
Учебна практика:
Обработка на материали X
Електромонтажна XI
По специалността  XI  XII
Лабораторна – по електрически измервания X
Лабораторна – по електрически машини и апарати  XI
Лабораторна – по специалността  XII
Производствена практика  XI   XII