Топлотехника

Изгради си собствен професионален стил и избери специалност с бъдеще!

Специалност: „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

Нова интегрирана специалност, която обединява няколко специалности и осигурява синхронизиране на Европейските стандарти с изискванията на бизнеса и пазара на труда.

Завършилите специалността „Топлотехника” притежават следните професионални умения:

 Производство, експлоатация и ремонт на битови, търговски и промишлени съоръжения от отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника.

 Изграждане, експлоатация и ремонт на отоплителни, климатични, вентилационни и хладилни инсталации.
 Организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на топлотехнически съоръжения и инсталации.

 Диагностика на топлотехнически съоръжения и инсталации.

 Комуникативност и работа в екип.

Партньорствата с бизнеса са утвърдени във времето.

    

1.Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и

спояване на метални и неметални тръби.

  1. Разчита схеми на инсталации и мрежи.

3.Извършва електромонтажни операции.

  1. Извършва операциите при монтаж/демонтаж на

съоръжения, тръбопроводи и арматура в технологична

последователност.

  1. Монтира измервателни уреди и системи за контрол

според предназначението им.

  1. Изпитва в екип топлотехнически съоръжения,

инсталации и мрежи.

  1. Открива отклоненията от нормалния режим на

работа при тестване и възникнали повреди и дефекти.

  1. Възстановява нормалната работа след отстраняване

на дефекти и повреди.

  1. Предотвратява пропуски в инсталациите според

екологичните изисквания за работа с флуорирани

парникови газове.

  1. Отстранява дефекти и повреди в елементи и възли от

топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи.