Обучение

Обучение 

Учебната 2010/2011г. в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич се обучават ученици от 9, 10, 11 и 12 кл. в следните професии и специалности:

 


Професионално направление: Електроника и автоматизация

Професия: Монтьор на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Степен на професионална квалификация: трета

 


Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Стопанско управление и адменистрация

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Електротехника и енергетика

Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Газова техника

Степен на професионална квалификация: втора


Професионално направление: Електроника и автоматизация

Професия: Техник на електронна техника

Специалност: Промишлена електроника

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Стопанско управление и адменистрация

Професия: Организатор производството

Специалност: Организация в машиностроенето

Степен на професионална квалификация: втора

 


 

Професионално направление: Електротехника и енергетика

Професия: Електротехник

Специалност: Електрически машини и апарати

Степен на професионална квалификация: трета